I. Všeobecné podmínky

Aktuální podmínky definují práva a povinnosti uživatelů webových stránek www.fuelo.net. Uživatelem webu je každá osoba, která zadala elektronickou adresu do prohlížeče nebo se na Stránku dostala přesměrováním z jiné webové stránky.

Používáním stránek potvrzujete, že jste seznámeni s aktuálními Podmínkami a podmínkami a každá vaše akce nebo pasivní aktivita provedená po načtení webové stránky fuelo.net do vašeho prohlížeče je prohlášením, že bezvýhradně souhlasíte s aktuálními Podmínkami a Podmínky. Pokud s těmito Podmínkami používání bezvýhradně a bez omezení nesouhlasíte, opusťte prosím Stránku.

II. Vlastnictví obsahu

Webové stránky a jejich veškerý obsah, včetně, nikoli však výhradně, celé databáze, textu a všech obrázků (dále jen Obsah) jsou majetkem společnosti Fuelo Ltd., která vlastní veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví ke Stránkám a jeho Obsah. Tato práva jsou chráněna zákony platnými v Bulharské republice a neoprávněné použití obsahu je trestným činem, na který se vztahuje občanská, správní a trestní odpovědnost v souladu s platnými bulharskými zákony.

Používání jakéhokoli obsahu, kromě toho, který není v rozporu s aktuálními podmínkami, bez výslovného písemného souhlasu vlastníka obsahu je přísně zakázáno. Společnost Fuelo Ltd. využije všech právních prostředků, které má k dispozici, včetně soudního řízení, k ochraně svých práv a zájmů.

III. Podmínky používání webových stránek

Obsah můžete prohlížet a ukládat na úložné zařízení pouze v případě, že má být používán pro nekomerční a osobní účely a za předpokladu, že zachováte všechny odkazy na autorská práva k Obsahu.

Nesmíte používat obrázky lidí nebo míst bez výslovného písemného souhlasu společnosti Fuelo Ltd.

Nesmíte obsah distribuovat, měnit (upravovat), kopírovat (s výjimkou výše uvedeným způsobem), přenášet, reprodukovat, publikovat, ponechat, vytvářet sekundární materiály na základě, přenášet, prodávat nebo používat jakýmkoli způsobem bez výslovné písemné povolení společnosti Fuelo Ltd.

Používání stránek pro odesílání nebo přenos jakéhokoli nezákonného, ​​výhružného, ​​nepravdivého, zavádějícího, hanlivého, hanlivého nebo urážlivého materiálu nebo jakéhokoli jiného obsahu, který představuje nebo podporuje chování, které by mohlo být považováno za trestný čin, který by mohl nést občanskoprávní nebo trestní odpovědnost nebo porušovat zákon jakýmkoli jiným způsobem je přísně zakázáno.

Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou vlastněny nebo provozovány třetími stranami, nikoli společností Fuelo Ltd. Tyto odkazy byly poskytnuty výhradně pro vaše pohodlí. Společnost Fuelo Ltd. nemá žádnou kontrolu a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany údajů nebo zabezpečení těchto webových stránek.

Stránka používá vaši polohu poskytnutou vaším prohlížečem výhradně k tomu, aby vám nabídla informace o nejbližších čerpacích stanicích. Tyto informace se nezaznamenávají a nelze je použít ke sledování.

Všechna nastavení na Stránce (např. preferovaný typ paliva, preferované značky atd.) jsou uložena v cookies ve vašem prohlížeči. Pokud si přejete, aby vás stránka „zapomněla“, jednoduše smažte soubory cookie ve svém prohlížeči.

Fuelo Ltd. vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby informace o ceně a čerpacích stanicích byly přesné v době jejich zveřejnění, ale nezaručuje jejich aktuálnost. Fuelo Ltd. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli akce provedené na základě informací zveřejněných na Stránce. Bez omezení výše uvedeného společnost Fuelo Ltd. nezaručuje ani nepřijímá odpovědnost za to, že způsob, jakým můžete jakýkoli obsah používat, neporuší práva třetích stran, ani nezaručuje, že obsah je správný, úplný a aktuální. datum.

Trasy jízdy poskytuje Google©. Jsou určeny pouze pro účely plánování. Výsledky na mapě se mohou lišit od aktuálního stavu vozovky z důvodu oprav vozovky, hustého provozu, povětrnostních podmínek a dalších důvodů, které musíte vzít v úvahu při plánování trasy. Musíte sledovat všechny značky nebo pokyny, které jsou na vaší trase připojeny.

IV. Registrace a smazání uživatele

Stránka nabízí možnost registrace uživatelů zadáním jména, příjmení a emailu. Registrace je dobrovolná a není podmínkou používání webu.

Registrací na webu jsou uživatelé povinni poskytnout úplné a přesné informace při dodržení aktuálních Smluvních podmínek.

Fuelo Ltd. si vyhrazuje právo vyhodnotit, zda udělit uživateli profil /účet/, a právo odstranit nebo omezit uživatelské profily, které považuje za nepřijatelné nebo má důvod se domnívat, že porušují platné zákony a aktuální Podmínky a Podmínky.

Fuelo sro je správcem osobních údajů registrovaným podle zákona o ochraně osobních údajů.

Fuelo Ltd. přebírá odpovědnost za ochranu informací obsahujících osobní údaje, které uživatelé online poskytují prostřednictvím vyplňování registračních formulářů. Zpřístupnění údajů je možné pouze v případech stanovených zákonem nebo aktuálními smluvními podmínkami.

Přijetím aktuálních podmínek používání stránek uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci pro účely přímého marketingu. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu zasláním písemné zprávy společnosti Fuelo Ltd. na e-mailovou adresu: .

Za účelem smazání profilu uživatele spolu se všemi informacemi o něm to uživatel musí uvést písemně z e-mailové adresy, se kterou je registrován na .

V. Mobilní aplikace

Aplikace webu pro Android a iOS lze stáhnout z Obchodu Google Play a AppStore v iTunes. Aplikace využívají vaši polohu, kterou poskytuje váš prohlížeč výhradně k tomu, aby vám nabídly informace o nejbližších čerpacích stanicích. Tyto informace se nezaznamenávají a nelze je použít ke sledování.

Stránky zasílají zprávy na vaše mobilní zařízení (push notifikace) pouze v případě změny ceny paliva zvoleného v Nastavení. Zprávy jsou odesílány mezi 9:00 a 19:00 bulharského času. V případě, že byl váš telefon vypnutý nebo mimo pokrytí sítě, můžete zprávu obdržet později.

VI. Změna smluvních podmínek

Fuleo Ltd. může kdykoli a bez varování změnit aktuální Podmínky. Je vaší povinností tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktualizovanými smluvními podmínkami, protože jsou pro vás závazné.

VII. Zákony a jurisdikce

Tyto podmínky a vaše používání stránek se řídí zákony Bulharské republiky. Všechny otázky nevyřešené v aktuálních podmínkách a ustanoveních mohou být vyřešeny ustanoveními bulharské legislativy. Všechny spory vzniklé z těchto Podmínek a podmínek, související s nimi nebo o nich, které strany nebyly schopny vyřešit jednáním a vzájemnou dohodou, musí být předány příslušným bulharským orgánům.